Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

Sut gallwch chi helpu

Fel busnes

Mae nawdd corfforaethol yn allweddol i’n heffeithiolrwydd. Gyda’ch cymorth chi gallwn sicrhau fod cefnogaeth ar gael o hyd i brosiectau lleol sy’n creu cymunedau saffach, iachach a hapusach i bawb.

Mae deddfau seneddol diweddar wedi rhoi pwyslais mawr ar weithio drwy bartneriaeth rhwng y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol i sicrhau gwelliannau cyson yn ein cymunedau cymdeithasol a busnes – rhywbeth y mae pawb ohonom, fel dinasyddion cyfrifol, am ei weld.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned fel ymateb uniongyrchol i’r gofynion hyn ac mae’n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at well diogelwch cymunedol yng ngogledd Cymru. Ni fyddai llawer o’r gwaith da wedi bod yn bosib heb ein cefnogwyr corfforaethol.

Mae cefnogi’r Ymddiriedolaeth yn help ichi gyflawni amcanion CCC (Cyfrifoldebau Cymdeithasol Corfforaethol) busnes, ond mae hefyd o fudd o ran denu a chadw gweithwyr.
Gallwn ninnau, yn ein tro, gynnig nifer o fuddion i chi.

  • Cyfleoedd i gwrdd â ffigyrau allweddol o’r sectorau cyhoeddus a phreifat
  • Digwyddiad rhwydweithio blynyddol gyda chefnogwyr allweddol eraill
  • Gwahoddiad i’n holl ddigwyddiadau i Ymddiriedolwyr yn unig, yn cynnwys cyflwyno sieciau a digwyddiadau lansio
  • Cydnabyddiaeth gyson yn ein cylchlythyr
  • Cydnabyddiaeth ar ein gwefan
  • Cylchlythyr chwarterol i chi a’ch gweithlu (y mae modd ei ymgorffori yn eich cylchlythyr mewnol chi)
  • Tystysgrif i’ch gweithle

Fel unigolyn

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar iawn i’r aelodau sy’n ein cefnogi.

Os hoffech chi roi rhodd i Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned, cysylltwch â swyddfa PACT i drafod hynny a threfnu i anfon rhodd drwy siec.

Cymorth Rhodd

Cynllun syml yw Cymorth Rhodd sy’n golygu fod pob rhodd untro gan drethdalwyr y Deyrnas Unedig, pa mor fawr neu fach bynnag, yn gymwys am ostyngiad treth incwm. Cysylltwch â swyddfa PACT i gael ffurflen a gallwn hawlio 22c ychwanegol oddi wrth y Trysorlys am bob £1 a roddwch.

Y newyddion da pellach, o safbwynt y rhoddwr, yw – os yw’r rhoddwr yn talu treth ar gyfradd uwch (40%), bydd unrhyw rodd elusennol hefyd yn lleihau ei fil treth.

Fel gwirfoddolwr

O fentora pobl ifanc i weithio gyda rhai o’n partneriaid ar brosiect neu redeg digwyddiad, mae gwirfoddolwyr yn rhan hollbwysig o’r prosiectau yr ydym yn eu cefnogi. Y gwirfoddolwyr yw’r bobl sy’n gwneud gwahaniaeth.

Allech chi ein helpu i drefnu digwyddiad codi arian? Neu helpu i gylchredeg ein cylchlythyr efallai? Neu ddiweddaru ein gwefan?

Beth bynnag yw’ch talent, rydym yn croesawu eich help.

Os hoffech wirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned neu gydag un o’n prosiectau, cysylltwch â ni.