Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

Cyfiawnder mewn Diwrnod 2018

Posted in: Articles, Features
Posted on 16th Mar 2018

Mae eleni’n cynrychioli 20fed pen-blwydd Ymddiriedolaeth yr Heddlu a Chymunedau (PACT) sy’n cefnogi mentrau cymunedol sy’n anelu i annog amgylchfydoedd diogelach drwy ymdrin â phroblemau presennol. Mae prif brosiect PACT, Cyfiawnder mewn Diwrnod, yn ôl am ei wythfed blwyddyn ac ar hyn o bryd yn cynnal gweithdai gydag ysgolion ledled Gogledd Cymru. Mewn partneriaeth â Theatr Clwyd, mae Cyfiawnder mewn Diwrnod eisoes wedi ymgysylltu â thros 5,000 o bobl ifanc rhwng 12-14 oed. Erbyn diwedd ei wythfed flwyddyn, fydd y ffigwr hwn bron yn 6,000.

Mae’r prosiect yn anelu i gynyddu gwybodaeth pobl ifanc am y gyfraith a thrin y problemau a wynebir ganddynt fwyaf. Mae’r gweithdy’n arddangos y system cyfiawnder troseddol. Mae’n dangos sut mae’n effeithio pobl ifanc fel troseddwyr a dioddefwyr. Mae hyn er mwyn eu haddysgu ar ganlyniadau trosedd. Rhedir y rhaglen oddi ar eiddo’r ysgol mewn amrywiol leoedd ledled Gogledd Cymru. Yn rhan fwyaf o achosion mae yn ystafelloedd y llys lleol, lle mae disgyblion ar y cyd ag ynadon gwirfoddol yn tystio a chyfranogi yn y ddrama ryngweithiol.

Mae’r cynhyrchiad realistig yn caniatáu’r disgyblion i adlewyrchu rhai o’r problemau maent yn eu gweld yn eu bywydau eu hunain. Mae’n eu gwneud i ystyried hyn pan wynebir hwy â chanllawiau dedfrydu. Wrth i gyfranogwyr wylio’r golygfeydd yn datblygu, maent yn gallu gweld, clywed a beirniadu canlyniadau posibl eu gweithrediadau nhw a’u cyfoedion, gan gynnwys ymddangos yn y llys, dedfryd a charchar.

Ffocws Cyfiawnder mewn Diwrnod eleni yw ymosodiad ieuenctid ar ieuenctid. Mae hyn yn cynnwys defnyddio cyllell, seiberfwlio a chamddefnyddio sylweddau. Mae’r gweithdy’n dilyn cymeriad o’r enw Connor yn dechrau o’r ennyd mae’n cyflawni trosedd, i’w dreial ac yna’i garchariad. Mae’r ddrama hefyd yn cofnodi’r canlyniadau i’w deulu, ffrindiau a’r dioddefwr sy’n dangos sut gall gweithrediadau un unigolyn effeithio ar grŵp mawr o bobl, nid ond arnynt eu hunain. Wedi gwylio stori Connor, agorir y problemau, risgiau a chostau ymosodiad ieuenctid ar ieuenctid ar gyfer trafodaeth a datrysiad gan y myfyrwyr.

Mae Cyfiawnder mewn Diwrnod yn caniatáu’r heddlu, y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Llysoedd EM, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i weithio gyda’i gilydd mewn amgylchfyd anffurfiol. Tynnir sylw at weithgarwch troseddol a gwrthgymdeithasol gan y digwyddiad. Ond mae hefyd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr drin cwestiynau nad ydynt wedi gallu eu gofyn fel arall. Gallent hefyd weld effaith a chost ymddygiad troseddol ar y troseddwr, dioddefwr, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach mewn gweithgaredd wybodus a bywiog.

Wedi’i gydnabod gan Gynghrair Howard am Ddiwygiad Cosbol yn y Gwobrau Cymunedol yn 2015 am ei effaith ar bobl ifanc, mae 96% o bobl ifanc a fynychodd wedi dweud eu bod yn llai tebygol o fod ynghlwm â throsedd yn y dyfodol o ganlyniad i Cyfiawnder mewn Diwrnod. Mae llwyddiant y sesiynau wedi arwain at ddatblygu mentrau newydd sef Amser Connor a Chyfiawnder Iau, a ddatblygwyd gan Emyr John yn Theatr Clwyd ac sydd wedi’i anelu at ddisgyblion ysgolion cynradd. Mae wedi gwella cyrhaeddiad menter Cyfiawnder mewn Diwrnod.

Dywedodd Dave Evans, Rheolwr Prosiect PACT: “Rydym yn falch o allu cyflwyno Cyfiawnder mewn Diwrnod i ysgolion am yr wythfed flwyddyn yn olynol. Dros y cyfnod hwn, mae Cyfiawnder mewn Diwrnod wedi dod yn rhan hanfodol o gwricwlwm ysgolion. Unwaith eto, rydym yn canfod fod galw gan ysgolion yn mynd tu hwnt i gyflenwadau. Ni fyddai hyn yn bosibl heb y gwaith partneriaeth a ymgymerir rhwng PACT a’n cydweithwyr yn Theatr Clwyd. Nid ychwaith heb gymorth ariannol gwych gan Sefydliad ScottishPower sydd, gyda PACT, yn gyd-gyllidwyr i ni ar gyfer Cyfiawnder mewn Diwrnod. Hoffai’n ymddiriedolwyr ddiolch i Roy Jones MBE a Heather MacDonald o Sefydliad ScottishPower am eu hymroddiad i’r rhaglen dros y pedair blynedd diwethaf.”

Os hoffech ddysgu mwy am sut gall PACT gael effaith positif ar brosiectau cymunedol lleol, ewch ar y wefan neu e-bostiwch: enquiries@pactnorthwales.co.uk.